Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Карен Петрос Джабалян

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.03.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност:„Хирургична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД"
Кандидат:д-р Карен Петрос Джабалян
Тема на дисертационния труд:„Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Цветан Тончев, д.м.

Проф. д-р Пламен Недев, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-33/17.02.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" и Декан на Факултет „Дентална медицина" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, д.м. – Ръководител Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Лицево-челюстна хирургия", Зам.-Декан Международно сътрудничество и проектна дейност при МУ-ПловдивСтановище
Външен членПроф. д-р Емил Лефтеров Сарачев, д.м. – Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Боян Стоянов Владимиров, д.м. – Катедра „Лицево-челюстна хирургия" при МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.03.2016 г. (понеделник) от 12.00 ч. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ – Варна. ​ ​