Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Катя Генова Егурузе

ПРИСЪЖД​АНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Катя Генова Егурузе
Тема на дисертационния труд:„Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата"   
Научен ръководител:  Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-90/ 31.03.2016 г. Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Директор Филиал Шумен към МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. – Ръководител катедра „Здравна политика и мениджмънт" при МУ – София Рецензия
Външен член Проф. д-р Силвия Александрова Янкуловска, д.м.н. – Декан на Факултет „Обществено здраве", Катедра „Общественоздравни науки" при МУ – ПлевенСтановище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Здравни грижи" при МУ – Варна 
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт" при Тракийски университет, гр. Стара Загора   
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.05.2016 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала 106
на Медицински колеж -​​ Варна. ​ ​​