Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Милена Гинчева Пашева

​​

ПРИСЪЖДАН​​Е ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Биохимия"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат:ас. Милена Гинчева Пашева
Тема на дисертационния труд:„Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини, с традиционно приложение в България"
Научен ръководител: 

 Проф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова

 Гл. ас. Милка Аспарухова Нашар, д.б.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-238/29.07.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция „Биохимия" при Медицински факултет на Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен член Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Катедрата „Биохимия" при МУ – ВарнаРецензия
Външен член Доц. Петя Павлова Иванова, д.б. – секция „Биология и екология", Институт по океанология при БАНСтановище
Вътрешен член Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутрегонимика" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ–Варна 
Външен член Проф. д.б.н. Ана Иванова Манева – Катедра „Химия и биохимия", Медицински университет – Пловдив 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.10.2015 г. (понеделник) от 15.00 ч. в III-та аудитория на МУ-Варна ​ ​​