Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Гастроентерология"
Основно звено:Филиал Велико Търново
Първично структурно звено:Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 72/18.09.2015 г.
Кандидат:Д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-383/18.11.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – УС „Гастроентрология, хепатология и хранене" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Людмила Танова Танкова, д.м.н. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. -Началник Клиника по гастроентерология и пулмология, „Токуда Болница" - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" - гр. ПлевенСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, д.м. – УС „Гастроентерология, хепатология и хранене" при МУ - ВарнаСтановище
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – началник на МБАЛ - Варна към ВМА - гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Николай Гогов Кръстев, д.м.н. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Свети Георги" - гр. ПловдивСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Кирил Светославов Ненов, д.м. - УС по вътрешни болести и неврология, ФДМ при МУ –Варна 
Външен членПроф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н. - ХБ „Проф. Темелков" – Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.03.2016 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​