Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Мина Пламенова Латева

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публикува​не: 21.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Педиатрия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Педиатрия и медицинска генетика"
Кандидат:д-р Мина Пламенова Латева
Тема на дисертационния труд:„Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст"
Научен ръководител: 

Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.

Проф. Грийт Кардон, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-247/03.08.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. - Катедра „Педиатрия и медицинска генетика" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. – Катедра „Детски болести", МУ-ПлевенРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ - ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Светослав Тодоров Ханджиев, д.м. – МУ-СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, д.м. – МУ-Пловдив Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. - Ръководител УС „Детски и инфекциозни болести", МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Кера Петрова Гроздева, д.м. – доцент по педиатрия, гр. Варна 
Автор​еферат​ ​ ​
                  Заседанието на Научното ж​ури ще се проведе на 07.09.2015 г. от 13.00 ч.  

​