Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.

                                                           ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​

  Дата на публикуване: 06.10.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврохирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"
Кандидат:Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща  хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-116/08.07.2014 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Капрелян, д.м. - МУ – Варна,Ръководител  Катедра „Нервни болести"Становище
Външен член 1. Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н. – Началник Клиника "Неврохирургия" при УМБАЛ "Св. Иван Рилски" – гр. София, Декан на МФ на МУ – СофияРецензия
Външен член2. Проф. д-р Петър Вълканов, д.м. - УМБАЛ – Стара Загора – Н-к Неврохирургична клиникаРецензия
Външен член   3. Доц. д-р Борислав Китов, д.м. - МУ – Пловдив – Ръководител  Катедра „Неврохирургия"Рецензия
Външен член4. Доц. д-р Стефан Станчев, д.м. – Началник Клиника "Ортопедия и травматология и гръбначна хирургия", УМБАЛ „Св. Анна" – гр. СофияСтановище
Външен член5. Доц. д-р Тихомир Ефтимов, д.м. - ВМА-София, Началник Клиника  "Неврохирургия"Становище
Външен член6. Доц. д-р Васил Каракостов, д.м. - УМБАЛ „Св. Ив. Рилски"- София, Началник Отделение "Спинална хирургия"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Явор Енчев, д.м. – УС "Хирургически болести", Катедра „Клинични медицински науки", Факултет "Дентална медицина", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Христо Желязков, д.м. - УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив, Началник клиника "Неврохирургия 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.10.2014 г. от 14.00 ч. в III-та аудитория, сграда „Ректорат" на МУ – Варна​.