Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Благовест Асенов Бечев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.04.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат: д-р Благовест Асенов Бечев
Тема на дисертационния труд: Клинично значение и място на лапароскопската миомектомия в съвременното лечение на миомната болест"
Научни ръководители: 

 

 Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н.

 Доц. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-73/16.03.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Университетска АГ болница „Майчин дом" – гр. София, Началник Клиника „Бременност с повишен риск"Рецензия
Външен член Доц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м. – САГБАЛ „Майчин дом", гр. София, Завеждащ клиникаСтановище
Външен член Доц. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – САГБАЛ „Доц. Щерев", гр. София, Завеждащ клиникаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. –  Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Божидар Николаев Славчев, д.м. – САГБАЛ „Доц. Щерев", гр. София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.04.2015 г. от 12.30 ч. във II-ра аудитория /ет. 3/ на МУ-Варна. ​ ​