Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Оскан Бахидинов Тасинов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.03.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Биохимия"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат:Оскан Бахидинов Тасинов
Тема на дисертационния труд:„Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivо"
Научен ръководител:  Проф. д.б.н. Диана Иванова
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-247/12.12.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция „Биохимия" при Медицински факултет на Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Катедрата по биохимия при МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д.б.н. Марияна Владимирова Филипова-Маринова - завеждащ отдел "Природа" в Регионален исторически музей – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутрегонимика" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедрата „Фармацевтични технологии" при МУ–Варна 
Външен членДоц. Петя Павлова Иванова, д.б. – секция „Биология и екология", Институт по океанология при БАН 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.03.2015 г. (понеделник) от 10.00 часа в III-та аудитория
на МУ – Варна.
​ ​