Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Евгения Петрова Димова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.04.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Физиотерапия, курортология и рехабилитация "
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации"
Кандидат:д-р Евгения Петрова Димова
Тема на дисертационния труд:„Ролята на физикалните фактори при консервативното лечение на синдрома на карпалния канал"
Научни ръководители: 

 Доц. д-р Тодор Илиев Тодоров, д.м.

 Доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-70/16.03.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Тодор Илиев Тодоров, д.м. – Ръководител Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение, професионални болести и МБС" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Елена Милкова Илиева, д.м., УМБАЛ „Свети Георги", Началник Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина", гр. ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р Златка Борисова Паскалева, д.м. – Началник отделение Нервни болести към клиника по професионални заболявания УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Пламен Минчев Минчев, д.м., ВМА-Варна, Началник Център „Спешна травма"Становище
Вътрешен член Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м. – Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение, професионални болести и МБС" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м. – Катедра „Клинични медицински науки", УС по вътрешни болести, неврология и психиатрия при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Марин Димитров Маринкев, д.м. – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.04.2015 г. от 11.30ч. във зала „Хелиге" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​