Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Бинна Николаева Ненчева


                                                                               ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.11.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Бинна Николаева Ненчева
Тема на дисертационния труд:„Слепота и слабо зрение в Източна България – съвременен подход"
Научен ръководител: доц. д-р Борислав Стоименов Дъбов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-217/12.11.2014 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – Ръководител катедра „Очни болести и зрителни науки", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. – Ръководител катедра „Очни болести", МУ – СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Борислав Стоименов Дъбов, д.м. – Катедра „Очни болести", МУ-София, Началник Очна клиника в МБАЛ „Света Анна" АД – гр. СофияСтановище
Външен членПолк. доц. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. – Началник Очна клиника, ВМА - гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м. – Катедра „Очни болести и зрителни науки", МУ – Варна.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. – Катедра „Нервни болести", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Десислава Велева Статева, д.м. – Катедра „Очни болести, УНГ болести, ЛЧХ с ХС", МУ-Плевен 
Автореферат
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.12.2014 г. от 11.00 ч.  в зала 217 на Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна" ЕООД. ​ ​