Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Приоритетни научни направления на МУ – Варна за 2021-2025 г.:

1.Храни и хранене

В това направление се включват всички научни звена със следните акценти:

 • Роля на храните в профилактиката  на всички нива и лечението и рехабилитацията на различни заболявания с акцент върху тези с висок болестен товар за обществото;
 • Дентално здраве и хранене;
 • Храните в експериментални условия и маркери за техните ефекти;
 • Епидемиологични и социални аспекти на храните и храненето.

Очаквани резултати: разработка и модел на производство на хранителни добавки в учебен цех на Факултета по фармация. Създаване на най-модерна лаборатория за хроматографски анализ.

 

2.Регенеративна медицина и имплантология

В това направление се включват всички научни звена със следните акценти:

 • Стволови клетки – фундаментални и приложни аспекти;
 • Трансплантация на тъкани и клетки. Ало- и авто-трансплантати (събиране, съхранение и мултипликация);
 • Имплантите като метод за дългосрочна рехабилитация;
 • Психологически и социални аспекти на органозаместването и донорството.

Очаквани резултати: разработка на тъканни култури във вид за директна трансплантация и частично заместване на увредени структури на човешкото тяло и създаване на тъканна банка – с клиничен и научно-изследователски отдел.

 

3.Невронауки и заболявания на централната нервна система

В това направление акцентите са:

 •   Невробиология на заболяванията на ЦНС
 • Маркери, предиктори, радиофармацевтици, генни и имунни аспекти на заболяванията на НС;
 • Терапия и психосоциална рехабилитация на болните със заболявания на НС.

 

Очаквани резултати: разработка на модел за диагностика, предикция на заболяванията и изхода и невродегенерация и приложението му като терапия на последен избор.

 

4.Онкология и редки заболявания

В това направление акцентите са:

 • Нови диагностични и терапевтични възможности в областта на нуклеарната медицина;
 • Терапевтични възможности за лечение на онкологични заболявания;
 • Генетични анализи на онкологични заболявания и редки болести;
 • Социална рехабилитация на болните с онкологични заболявания.

Очаквани резултати: създаване на модерна генетична лаборатория. Овладяване на техниката на кибер-хирургията при онкологични заболявания.

 

5. Профилактика, мениджмънт на болестите и на здравните системи.

 • Програми за превенция на заболяванията.
 • COVID-19 – епидемиологични, клинични и управленски аспекти;
 • Иновативни интегративни подходи в мениджмънта на заболяванията и на здравните системи; 
 • Електронно здравеопазване.

Очаквани резултати: разработка и модел на електронни досиета, регистри (болнични и популационни) и модели за телемониториране, съхранение и трансфер на медицинска информация; изграждане на център за оценка на функционирането на здравната система.