Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Приоритетни научни направления на МУ – Варна за 2015-2020 г.:

1.   Храни и хранене
В това направление се включват всички факултети със следните акценти:
• Роля на храните в лечението и рехабилитацията на различни заболявания;
• Дентално здраве и хранене;
• Храните в експериментални условия и маркери за техните ефекти;
• Епидемиологични и социални аспекти на храните и храненето.
Очаквани резултати – разработка и модел на производство на хранителни добавки в учебен цех на Факултета по фармация. Създаване на най-модерна лаборатория за хроматографски анализ.

2.   Трансплантационна и имплантационна медицина
В това направление се включват всички катедри със следните акценти:
• Трансплантация на тъкани и клетки. Ало- и авто-трансплантати – събиране, съхранение и мултипликация;
• Имплантите като метод за дългосрочна рехабилитация;
• Изследване и подготовка на субстрати за транспланти и импланти;
• Психологически и социални аспекти на органозаместването и донорството.
Очаквани резултати – разработка на тъканни култури във вид за директна трансплантация и частично заместване на увредени структури на човешкото тяло и създаване на тъканна банка – с клиничен и научно-изследователски отдел.

 3.   Заболявания на централната нервна система
В това направление акцентите са:
• Маркери, предиктори, генни и имунни аспекти на заболяванията на НС;
• Терапия и психосоциална рехабилитация на болните със заболявания на НС.
Очаквани резултати – разработка на модел за диагностика, предикция на заболяванията и изхода и невродегенерация и приложението му като терапия на последен избор.

 4.   Онкология и редки заболявания
В това направление акцентите са:
• Терапевтични възможности за лечение на онкологични заболявания;
• Генетични анализи на онкологични заболявания и редки болести;
• Социална рехабилитация на онкоболни.
Очаквани резултати – създаване на модерна генетична лаборатория. Овладяване на техниката на киберхирургията при онкологични заболявания.
 
5.   Мениджмънт на болестите
• Електронно здравеопазване;
• Програми за превенция.
Очаквани резултати – разработка и модел на електронни досиета и модели за съхранение и трансфер на медицинска информация