Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н.

​​

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​​ ​
   Дата на публикуване: 24.03.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Физиология на животните и човека"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Физиология и патофизиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидати:Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-36/28.01.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. - Директор на МК-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Радослав Александров Гърчев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология", МУ– СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Лилия Александрова Витанова, д.м.н. - Катедра „Физиология", МУ– СофияРецензия
Външен членПроф.д-р Николай Петров Бояджиев, д.м. - Ръководител Катедра „Физиология", МУ – ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Патофизиология", МУ– СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. - физиолог, гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. - Ръководител УС „Патофизиология", Катедра „Физиология и патофизиология", МУ– ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м. – Катедра "Клинични медицински науки", ФДМ, МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м. - Катедра "Физиология", МУ – София 
Резюмета на научните трудове​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.04.2015 г. от 11:00 ч., в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​​