Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Светла Василева Стайкова, д.м. / Д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.

АД "Доцент"

Дата на публикуване: 13.06.2013 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Нефрология

Факултет: „Фармация"

Първично структурно звено: Катедра по предклинични и клинични науки

Брой места: 1

Публикуван в ДВ (брой/дата): 6/22.01.2013 г.

Кандидати:   Д-р Светла Василева Стайкова, д.м.

Д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-65/26.02.2013 г.

Председател: проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра по предклинични и клинични науки, МУ – Варна

Външен член: проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н. – Ръководител Катедра по нефрология, хематология и гастроентерология, МУ – Плевен

Външен член: проф. д-р Боряна Петрова Делийска, д.м.н. – Началник Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – София

Външен член: проф. д-р Емил Паскалев Димитров, д.м.н. – Клиника по нефрология и трансплантация към МБАЛ „Александровска" – София

Външен член: доц. д-р Стефан Георгиев Кривошиев, д.м. – Началник Отделение по хемодиализа при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – София

Вътрешен член: проф. Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. – УС по нефэрология, хемодиализа и токсикология, МУ – Варна

Вътрешен член: доц. д-р Кирил Светославов Ненов, д.м. – УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, МУ – Варна

Резервни членове:

Външен резервен член: доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, д.м. – МБАЛ „Пирогов" – София

Вътрешен резервен член: доц. д-р Ваня Станчева Тодорова, д.м. – Ръководител УС „Медицински лаборант", МУ – Варна

Заседанието на НЖ ще се проведе на: 28.06.2013 г. от 12.00 часа в Заседателна зала на МУ-Варна
Резюмета на статии на д-р Светла Василева Стайкова, д.м.
Резюмета на статии на д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.

Рецензия - 1

Рецензия -  2

Становище  - 1

Становище  - 2

Становище -  3

Становище – 4

Становище – 5