Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Станислав Христов Славчев

​​

ПРИСЪЖДАН​Е ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​   Дата на публикуване: 14.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Станислав Христов Славчев
Тема на дисертационния труд:„Ролята на радикалната хистеректомия с илиячна и/или парааортална лимфна дисекция за оптимална циторедукция при авансиран епителен яйчников карцином"
Научeн ръководител: 

 

 Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-165/ 17.05.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРе​цензия​
Външен член Проф. д-р Чавдар Атанасов Цветков, д.м. – Катедра „Акушерски грижи", ФЗГ, МУ-Плевен Рецензия
Външен член Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. – Ректор на МУ-Плевен Становище
Външен член Чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. – Управител на МБАЛ „Св. Марина" – гр. Плевен Становище
Вътрешен член Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – Ръководител Катедра „Здравни грижи", Филиал-Шумен към МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология" към МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. - Ръководител Катедра „Акушерски грижи", МУ- Плевен  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Нау​чното жури ще се ​​проведе на 29.06.2016 г. /сряда/ от 12.00 ч. във II-ра аудитория /ет. 3/ на Медицински университет - Варна.  ​ ​