Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Теодора Николаева Евтимова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Теодора Николаева Евтимова
Тема на дисертационния труд: „Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи"
Научен ръководител:  Доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-310/ 08.08.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. - Катедра „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"Рецензия
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище

Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател  на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", Филиал Шумен към МУ - Варна 
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. - Катедра „Сестрински терапевтични грижи", Факултет „Здравни грижи", МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2016 г. /сряда/ от 17:00 ч.
в зала 106 на Медицински колеж - Варна.   ​ ​