Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Антон Божидаров Тончев д.м.н.


Катедра: Катедра по анатомия, хистология и ембриология
УС:
Е-поща: anton.tonchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 082

 

Биография

Антон Тончев е роден на през 1973г. в гр. Варна. Завършил е медицина в Медицински университет - Варна през 1998г. В периода 1998-2003г. работи в научното звено на Катедрата по неврохирургия, Университет на Каназава, гр. Каназава, Япония. От 2004г. е асистент в Катедрата по съдебна медицина, деонтология и клетъчна биология, от 2008 г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология. От 2009 г. е главен асистент, а от 2010 г. е доцент в Катедрата по предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. От 2012г. е Ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, а от 2013г. - професор към същата катедра. Придобива специалност анатомия, хистология и цитология през 2008г. През 2003г. защитава дисертация за придобиване на ОНС “доктор” на тема “Количество и фенотип на пролифериращи клетки в постисхемичния мозък на възрастни маймуни”. През 2007г. защитава дисертация за придобиване на научна степен “доктор на медицинските науки“ на тема “Дългосрочна съдба и молекулярен контрол на ендогенните прогениторни клетки в краен мозък на възрастни примати”. Носител е на Хумболтова стипендия (2008г.) за осъществяване на съвместен научен проект с Макс–Планк–Институт по Биофизична химия, гр. Гьотинген, Германия (2009-2011г.). Има над 60 публикации, повечето в международни списания с импакт фактор (общ импакт фактор над 150) и повече от 40 участия в национални и международни научни форуми. Основно научно направление в изследванията на доц. Тончев са стволовите клетки в мозъка, адултната неврогенеза и мозъчната регенерация. Основател и модератор на свободно избираемия курс по "Невробиология" в МУ-Варна.

Публикации

Tonchev AB, Yamashima T, Zhao L, Okano HJ, Okano H. Proliferation of neural and neuronal progenitors after global brain ischemia in young adult macaque monkeys. Mol Cell Neurosci 2003; 23: 292-301.

Tonchev AB, Yamashima T, Sawamoto K, Okano H. Enhanced proliferation of progenitor cells in the subventricular zone and limited neuronal production in the striatum and neocortex of adult macaque monkeys after global cerebral ischemia. J Neurosci Res 2005; 81: 776-788.

Tonchev AB, Yamashima T. Differential neurogenic potential of progenitor cells in dentate gyrus and CA1 sector of the postischemic adult monkey hippocampus. Exp Neurol 2006; 198: 101-113.

Tuoc TC, Radyushkin K, Tonchev AB, Pinon MC, Ashery-Padan R, Molnar Z, Davidoff MS, Stoykova A. Selective cortical layering abnormalities and behavioral deficits in cortex-specific Pax6 knock-out mice. J Neurosci 2009; 29: 8335-8349.

Tonchev AB. Brain ischemia, neurogenesis, and neurotrophic receptor expression in primates. Archives Italiennes de Biologie 2011; 149: 225-231.

Член на