Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Отдел Човешки ресурси

​​
  • Планира, набира, назначава, преназначава и освобождава служителите;
  • Участва в подготовката и провеждането на конкурсни процедури;
  • Изготвя и актуализира длъжностната характеристика на служителите;
  • Извършва дейности по управление на възнагражденията;
  • Изработва графици и поддържа система за отчитане на отпуските на персонала;
  • Поддържа досиета на служителите;
  • Издава справки, служебни бележки, удостоверения, оформя трудови книжки, документи за пенсиониране и др.
  • Информира служителите за изготвени заповеди, срокове и др.


 Доклади, предложения за ФС и АС:

 Формуляри:


​За контакти :

Ръководител отдел "Човешки ресурси"
Людмила Людмилова Боярова                                                                

Експерт, управление на "Човешките ресурси"
Виолета Николова Станева

Експерт, управление на "Човешките ресурси"
Силвия Гочева Димитрова

Експерт, управление на "Човешките ресурси"
Зорница Иванова Терзиева 

Експерт, организация на труда
Диана Веселинова Георгиева

Експерт, организация на труда
Анна Николова

Експерт, организация на труда
Татяна Димитрова Станчева
Тел.: + 359 52 677 034
E-mail: tatiana.stancheva@mu-varna.bg


Организатор отдел "Човешки ресурси"
Биляна Димитрова Милтиядова

​​
​​