Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Административен отдел

СЕКТОР „ДЕЛОВОДСТВО"

Документооборотът в  МУ- Варна се осъществява от нововъведна (през месец април 2013 г.) автоматизирана информационна система „Документооборот", разработена на принципите на WEB-технологията и служеща за организация и управление на общата университетска документация и работни процеси. В системата на документооборота в Университета участват ръководители и изпълнители, които получават, ползват, предават и връщат документи, създават нови документи, възлагат и изпълняват задачи по документи. 
Служителите на сектор „Деловодство" отговарят за:

 • Целесъобразността и стройната организация при осъществяване на деловодното обслужване на потребителите при работа с документи;
 • ​Регистрирането на всички документи, обработвани в ръчен или автоматичен режим, в деловодната система;
 • Отчет и контрол на издаваните актове и другите документи; контрол по спазване на вътрешните изисквания за работа с документи;
 • Подпомагане на процеса по обработване на документите от момента на приемането им до момента на приключването на работата по тях;
 • Защита на информацията, документите и средствата за работа с тях;
 • Съобразяване движението на документите с технологичната последователност на управленските и деловодни операции.
Ръководител отдел 
Венета Събкова     

Деловодител         
Пенка Маринова    
Тел: +359 52 677 040              

Деловодител         
Иванка Стойкова     
Tел: +359 52 677 040

Организатор, електронен архив
Маргарита Манолова Куюмджиева
Тел.: +359 52 677 043
E-mail : marketing@mu-varna.bg


Куриер      
Тодорка Станкова                         

 

СЕКТОР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ"

 • Работи активно за изграждане и поддържане на положителния имидж на Университета;
 • Разработва комуникационната стратегия и концепция за представянето на Университета пред външни публики;
 • Популяризира/организира социални, спортни, културни и научни  събития с участието академичната и студентска общност на Университета;
 • Осигурява прозрачност и публичност на дейността на МУ-Варна;
 • Подготвя поздравителни и съболезнователни писма, поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция от името на ректора.
 • Анализира и систематизира публикациите за дейността на Университета в средствата за масово осведомяване.

Експерт  „Връзки с обществеността"          
Дарина Велчева   
Tел: + 359 52 677607               

Експерт „Връзки с обществеността, маркетинг и реклама"
Велина Марковска
Tel.: 052 677 107
Tel.: +359 882 42 51 41
E mail: velina.markovska@mu-varna.bg


СЛУЖБА „РЕКТОРАТ"

 • Координира програмата от срещи на Ректора;
 • Осъществява контакти между представителствата на университети в чужбина и ръководството на МУ-Варна;
 • Изготвя и координира програмата на Ректора и Заместник-ректорите при официални и работни посещения в чужбина;
 • Организира протоколните представяния на Ректора и Заместник-ректорите;
 • Подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните командировки на ръководството на университета;
 • Координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в Университета. 
 •  

Административен секретар
Живка Парушева  
​​