Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел Управление на собствеността

Ръководител Отдел „Управление на собствеността" планира и организира дейностите по стопанисване и управление, ремонт, обзавеждане и оборудване на имоти-държавна собственост, предоставени на МУ-Варна. Осигурява охраната на труда, ръководи дейността по поддръжка на материално-техническата база, хигиена на сграда-Ректорат на МУ-Варна и транспорта за нуждите на административните структури на Университета. Ръководи дейността по систематизирането и съхранението на документите в учрежденския архив на МУ-Варна.

Отдел „Управление на собствеността" извършва следните дейности:

 • Организира   стопанисването и управлението на имоти-държавна собственост, предоставени на МУ-Варна;
 •   издирване и проучване на документи, доказващи правото на МУ-Варна да управлява и стопанисва имоти и вещи-държавна собственост;
 • Организира процедурите по: промяна предназначението на обособени обекти; регистрация на обособени обекти за търговия и хранене; издаване на визи за проектиране; одобряване на ПУП и др.  на територията на имоти-държавна собственост, предоставени на МУ-Варна;
 • Координира  процедури по реконструкция, модернизация и СМР, извършвани в имоти-държавна собственост, предоставени на МУ-Варна;
 • Поддръжка на системите за осветление, отопление, вентилация, противопожарните средства, асансьор и др. в сграда Ректорат;
 • Контролира хигиената в сграда Ректорат на Университета;
 • Осигурява обзавеждането на помещенията - кабинети, офиси, заседателни зали и др. в Университета;
 • Осигурява изграждането на осигурителни и съобщителни връзки на работните места - телефонна, факс линия и др;
 • Осигурява охрана на сграда Ректорат;
 • Осигурява транспорта за нуждите на административните структури на Университета;
 • Осигурява обслужването на всякакъв вид мероприятия и организацията за доставяне на необходимите материали и инвентар
 • Организира систематизирането, класирането и съхраняването в дела на документите, създадени в процеса на работа на МУ-Варна и архивиране на  преписките в учрежденския архив на МУ-Варна.
 • Организира  извършване на периодична експертиза ценността на документите и  предаването им в Държавен архив-Варна.

Ръководител отдел:

Нина Петрова Куликова

Тел.: + 359 52 677 029​

E-mail: nkulikova@mu-varna.bg

Експерт „Стратегическо планиране"

Чавдар Янков

тел.: 052/677-036

e-mail: 4.yankov@gmail.com

 

Инженер-експерт „Стопански дейности"

инж. Красен Костадинов

тел.: 052/677-098

e-mail: krasen.kostadinov@mu-varna.bg


Организатор „Почивна база"

Атанас Казаков

тел.: 0888/50-92-72

e-mail: Atanas.Kazakov@mu-varna.bg