Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел юридически

Отдел „Юридически"  към МУ-Варна е създаден с решение на АС по протокол №3 от 09.04.2012 г. До създаването си правното обслужване на дейността на университета е осъществявано от главен юрисконсулт Пламен Николов.

Бързото развитие на дейността на университета през последната година – нарастване на броя на студентите, в това число и чуждестранни, на проектите, с които университета кандидатства за европейско финансиране, модернизиране на базата и методите за обучение, необходимостта от привеждане на вътрешните правила в съответствие с действащата нормативна уредба и др., наложиха увеличаването на състава на отдела.

В отдел „Юридически" се извършва дейност по предварителна проверка законосъобразността на актовете, издавани от Ректора на университета, на актовете, приемани от Академичния съвет, изготвяне или съгласуване на договори, по които университета е страна, на искови молби, жалби, вътрешни правила, кореспонденция с органите на изпълнителната власт – местни и централни, представителство пред всички държавни, общински и частни органи и организации, Съд, Прокуратура, Нотариус и др., защита по делата, образувани пред съдилищата в Република България, по които Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна е страна и други дейности.

Юрисконсулти:

Иванка Василева Кондова-Кръстева

Тел.: + 359 52 677 035

E-mail: kondova@mu-varna.bg

Радостина Детелинова Георгиева - Енева

Тел.: + 359 52 677 102

E-mail: reneva@mu-varna.bg

Диляна Мирославова Йорданова

Тел.: + 359 52 677 102

E-mail: di_yordanova@mu-varna.bg

Организатор:

Миглена Красимирова Симова – Илияз

​​

​​​