Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Дисциплини, кредити, хорариум

​​


дисциплинакредитикурсгодишен хорариум
Общ български език като чужд
подготвителен езиков курс за медицински специалности620 ч
Общ английски език като чужд
подготвителен езиков курс за англоезично обучение по медицина620 ч

Общ български език като чужд (за специализанти по медицина)

подготвителен езиков курс за специализанти по медицина620 ч

Увод в българската предклиничнамедицинска терминология

   подготвителен курс по специализиран български език за медицински специалности

     230 ч

     Увод в английската предклиничнамедицинска терминология

     подготвителен курс по специализиран английски език за англоезично обучение

     230 ч

     Увод в клиничната медицинска терминология
     подготвителен курс за специализанти по медицина230 ч
     Общ български език – за студенти с български произход
     интензивен летен курс120 ч

     Български език за медицински цели(медицина)

     • 4

     I курс, медицина (чуждестранни ст.)

     II курс, медицина (чуждестранни ст.)

     240 ч

      

     120 ч

     Български език за медицински цели(дентална медицина)

     • 4

     I курс, дентална медицина (чужд. ст.)

     II курс, дентална медицина (чужд. ст.)

     120 ч

      

     120 ч

     Български език за медицински цели(фармация)

     • 4

     I курс, фармация (чуждестранни ст.)

     II курс, фармация (чуждестранни ст.)

     120 ч

      

     120 ч

     Латински език (медицинска терминология)

     4

     4

     8

     2

      

     2

     2

     I курс, медицина

     I курс,дентална

     медицина

     І курс, фармация

     здравен мениджмънт - І курс,бакавърска програма

     І курс,спец. «медицинска сестра»

     І курс, спец. «акушерка»

       60 ч

       60 ч

       60 ч

       18 ч

        

       30 ч

       30 ч

       Чужд език за медицински цели Английски / Немски/ Френски език

       3

       6

       6

       II курс, медицина

       ІІ курс,дентална медицина

       ІІ курс, фармация

       60 ч

       60 ч

       60 ч

       Комуникации и PR в здравеопазването

       6

        

       3

        

       6

        

       2

       2

        

        Здравен мениджмънт, ІІ курс, Редовно

        І курс, Магистърска програма за лекари

         Обществено здравеопазване- магистри

         Здравни грижи-магистри /факултатив/

         Здравни грижи- бакалавър, редовно

         60 ч

          

         30 ч

          

         30 ч

          

         30 ч

         30 ч

          

         Физическо възпитание и спорт4

         2


         15

          

         I курс –

         медицина,

         дентална медицина,

         фармация,

         здравен мениджмънт​

         ІI курс - медицина, дентална медицина,фармация, здравен мениджмънт

         60 ч

          

          

          

          

         60 ч