Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Милена Красимирова Божкова

                                                                                   ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​ ​
   Дата на публикуване: 15.09.2016 г.
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Микробиология"
Факултет  Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Микробиология и вирусология"
Кандидат:д-р Милена Красимирова Божкова
Тема на дисертационния труд: „Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни лекарствени средства в клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia"    
Научни ръководители: 

 Чл. кор. проф. д-р Иван Митов, д.м.н.

 Доц. д-р Теменуга Стоева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-222/ 23.06.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – Катедра „Микробиология и вирусология" при МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м. – Ръководител Катедра "Микробиология, вирусология и медицинска генетика", МУ – ПлевенРецензия
Външен член Доц. д-р Иван Николаев Иванов, д.м. – Национален център по заразни и паразитни болести, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Ива Стефанова Христова, д.м.н. – Зам.-директор на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище

Вътрешен член Доц. д-р Стефана Донева Събчева, д.м. – Началник на Лаборатория по клинична микробиология, Специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. – Катедра „Хигиена и епидемиология" при МУ – Варна  
Външен член Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, д.м. - Ръководител Катедра  „Микробиология" при Медицински университет – Пловдив  
Автореферат
​​​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.09.2016 г. /петък/ от 11:00 ч.
в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна.  ​ ​​