Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Цветелина Костадинова Попова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.12.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност:„Вирусология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Катедра „Микробиология и вирусология"
Кандидат:Д-р Цветелина Костадинова Попова
Тема на дисертационния труд:„Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstein-Barr вирусната инфекция"
Научен ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109-386/ 09.11.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. - специалност „Вирусология " , Медицински университет- ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Радка Младенова Аргирова, д.м.н. – специалност „Вирусология", Болница „Токуда" – София, сектор „Имунология и молекулярна диагностика"Рецензия
Външен членДоц. Петя Динкова Генова-Калу, д.б. – специалност „Вирусология", „Национален център по заразни и паразитни болести" - София, Сектор „Вирусология, НРЛ „Рикетсии и клетъчни култури"Рецензия
Външен членДоц. д-р Любомира Крумова Николаева–Гломб, д.м. – специалност „Вирусология", „Национален център по заразни и паразитни болести" - София, Сектор „Вирусология, НРЛ, Ентеровируси"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – специалност „Микробиология", Медицински университет - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. – специалност „Инфекциозни болести", Катедра „Инфекциозни болести и тропическа медицина" МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Мария Василева Атанасова, д.м. – специалност „Микробиология", Катедра „Микробиология и имунология", МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 09.01.2018 г. от 13.00 ч. в зала „Хелиге"

на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна.

 ​