Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Дилян Свиленов Чаушев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Кандидат:д-р Дилян Свиленов Чаушев
Тема на дисертационния труд:Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст"

 

Научен ръководител: 

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-344/ 09.10.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. - специалност „Обща хирургия", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н. - специалност „Обща хирургия", УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" , гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ - ПлевенРецензия
Външен член Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. – специалност „Обща хирургия", МУ -СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Васил Марков Божков, д.м.,– специалност „Обща хирургия", МУ - Варна  
Външен членДоц. д-р Георги Борисов Гърбев, д.м. – специалност „Обща хирургия ", ПМБАЛ – СОФИЯ ЕАД 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 15.12.2017 г. от 13.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна.