Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.

                ЗА ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"

                                                                                             Дата на публикуване:  10.10.2013 г.
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление:4.3. Биологически науки    
Научна специалност:Биохимия   
ФакултетФармация   
Първично звеноКатедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика 
Брой места:1   
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 58/02.07.2013 г.  
Кандидати:гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-235/29.07.2013 г. Изготвя
Председател1. Проф. д.б.н. Диана Иванова – Ръководител Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, Декан на факултет по фармация Становище
Външен член2. Чл.-кор. проф. д.б.н. Иван Иванов – Институт по молекулярна биология към БАН, гр. СофияРецензия
Вътрешен член3. Проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. – Директор Медицински колеж – ВарнаРецензия
Вътрешен член4. Проф. д.б.н. Марияна Филипова-Маринова – Катедра по биология при МУ – ВарнаСтановище
Външен член5. Доц. Татяна Влайкова, д.б. – Ръководител Секция „Биохимия”, МФ на Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Външен член6. Доц. Петя Иванова, д.б. – Секция „Биология и екология”, Институт по океанология при БАНСтановище
Външен член7. Доц. Татяна Янкова, д.б. – специалист по биохимияСтановище
Резервни членове:    
Външен резервен член:1. Доц. Тренка Аргирова, д.б. – Катедра по биохимия, БФ на СУ „Св. Климент Охридски” 
Вътрешен резервен член:2. Доц. Бистра Галунска, д.ф. – Ръководител Катедра по фармацевтични науки при МУ - Варна 
    Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.10.2013 г. (петък) от 11.00 ч. в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна.