Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Хоризонт 2020

„Разработване и прилагане на интервенции в общността, за създаване на подкрепящо общество и физическа среда с цел промени в начина на живот и превенция на диабет в уязвими семейства в Европа." – акроним Feel4Diabetes

Feel4Diabetes /Фийл-фор-Диабетес/: Европейско проучване с цел промотиране на здравословен начин на живот и превенция на тип 2 захарен диабет в семейства от уязвими групи от населението (www.feel4diabetes-study.eu)

Feel4Diabetes означава „Семейства от цяла Европа, спазващи здравословен начин на живот с цел превенция на диабета” (Families across Europe following a hEalthy Lifestyle 4 Diabetes prevention”) и представлява финансиран от ЕС проект (2014-2019), целящ да създаде, приложи и оцени базираща се на доказателствата и потенциално икономически ефективна и мащабна интервенционална програма за превенция на тип 2 захарен диабет в цяла Европа, насочена основно към семейства от уязвими групи.

Защо фокусът е върху семействата?
Всички рискови фактори, свързани с тип 2 диабет са склонни да се групират в рамките на семейството, тъй като неговите членове споделят общ генетичен фонд, навици на живот, социална и жизнена среда.
Насърчаването на здравословно поведение и подкрепящи промени в околната среда, когато към семейството се подхожда като цяло, изглеждат по-ефективни в сравнение с насочване към отделните му членове. Такъв подход е също така по-рентабилен, тъй като едновременно се адресират три поколения и по-възрастните лица могат да получат допълнителна мотивация да възприемат желаните поведения за доброто на по-младите от семейството.

Защо фокусът е върху уязвимите групи?
Тъй като честотата на тип 2 диабет е по-висока в страните с ниски и средни доходи, както и сред групите с ниско социално-икономическо положение в страните с високи доходи, тези уязвими групи трябва да бъдат идентифицирани и приоритизирани.

Какво ще направи Feel4Diabetes?
Feel4Diabetes ще се осъществи в две страни с високи доходи (Белгия и Финландия), две страни в условия на икономическа криза (Гърция и Испания) и две страни с ниски/средни доходи на глава от населението (България и Унгария). Feel4Diabetes има за цел:
•    Идентифициране на общностите с уязвими групи в рамките на тези шест европейски страни.
•    Да разработи, приложи и оцени евтина и приложима в условия на среда с ниски ресурси, базирана на училищата и общността интервенция, целяща създаване на подкрепяща социална и физическа среда и насърчаваща промени към здравословен начин на живот за децата и техните семейства.
•    Идентифициране на високо рискови за диабет тип 2 семейства в рамките на тези общности и да покани родителите или други възрастни членове на семейството, за да присъстват на извънучилищни обучителни сесии, с цел допълнително да ги подкрепят при възприемането на по-здравословен начин на живот за тях и техните деца.
•    Разпространение на резултатите от проучването и разработване на препоръки за вземащите решения в здравната политика, насочени към вграждането на поуките от проекта в политиките и практиките на местно, национално и международно ниво.

Партньори в проучването


Feel4Diabetes включва мултидисциплинарен екип от 10 партньори от цяла Европа:
  • Университет Харокопийо, Гърция Координатор
  • Нац. институт за здравеопазване и социални грижи, Финландия
  • Университета Гент, Белгия
  • Дрезденския технологичен университет, германия
  • Университета Атина, Гърция
  • Международната диабетна федерация (IDF), Белгия
  • Университет Сарагоса, Испания
  • Медицински университет Варна,  България
  • Университет Дебрецен, Унгария
  • Extensive Life Oy, Финландия
Контакт: Координатор (проф. Янис Маньос): manios.feel4diabetes@hua.gr

Feel4Diabetes-study е финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт2020 по споразумение n°643708. Съдържанието на тази статия отразява само възгледите на автора и Европейската общност не носи отговорност за каквато и да е негова употреба.