Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Катрин Константинова Крахтова-Настева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Дерматология и венерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"
Кандидат:д-р Катрин Константинова Крахтова-Настева
Тема на дисертационния труд:„Нискоинтензивна лазер терапия в лечението на акне и розацея"

 

Научен ръководител: 

Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-397/ 09.11.2017 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Мария Борисова Балабанова, д.м.Рецензия
Външен член Доц. д-р Георги Петков Пехливанов, д.м.Рецензия
Външен член Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, д.ф.н.Становище
Вътрешен член Доц. д-р Стефанка Рачева Рашкова, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Сиана Колева Щилионова, д.м. 
Външен членПроф. Георги Константинов Чернев, д.м. 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 12.12.2017 г. /вторник/ от 10.00 ч. във Втора зала на Клиниката по инфекциозни болести на  Медицински университет-Варна.

​ ​