Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова, д.м.

 

                                                                     ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
Дата на публикуване:   24.01.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по образна диагностика и лъчелечение
Кандидат:Доц. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори"
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-11/15.01.2014 г. Изготвя
ПредседателДоц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. –  Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, д.м.н. - УМБАЛ „Царица Йоанна" – ИСУЛ, СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н. –УМБАЛ „Св. Георги", ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Искра Русева Христозова, д.м. – „СБАЛДОХЗ" ЕООД, СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Веселина Методиева Първанова, д.м. – „СБАЛО" ЕАД - СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. – Катедра "Oбразна диагностика и лъчелечение", МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м. – хоноруван преподавател към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. – МУ – Варна, Ръководител Катедра „Педиатрия и медицинска генетика", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Антония Денчева Цоневска, д.м.н. – „СБАЛО"-ЕАД – София 
 Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.02.2014 г. от 13:00 часа

в зала „Докторантско училище", сграда Ректорат на МУ - Варна

​ ​