Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.06.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Гастроентерология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по вътрешни болести, УС по гастроентерология, хепатология и хранене
Кандидат:д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова
Тема на дисертационния труд:"Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията Helicobacter pylori"
Научни ръководители: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-80/ 20.05.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – Ръководител УС „Гастроентерология, хепатология и хранене", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. – Началник Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Токуда Болница" – СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м. – Началник Клиника по гастроентерология и хепатология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски" – Плевен  Рецензия
Външен членДоц. д-р Ваня Александрова Герова, д.м. – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Василева Кателиева, д.м. – УС „Гастроентерология, хепатология и хранене", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м. – Катедра "Вътрешни болести" , УС „Белодробни болести и алергология", МУ – Варна 
Външен членПолк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – Началник ВМА МБАЛ – Варна 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2014 г. от 13.30 ч.

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна