Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Петя Стефанова Генова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.12.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ото-рино-ларингология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „"Неврохирургия и УНГ болести
Кандидат:д-р Петя Стефанова Генова
Тема на дисертационния труд:„Хирургичен подход при нарушение на дишането по време на сън в педиатричната популация"
Научен ръководител:  Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-358/ 18.10.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Пламен Костов Недев д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р Карен Бриянов Джамбазов д.м.Рецензия
Външен членДоц. д-р Петър Иванов Руев д.м.Становище
Външен членДоц. д-р Юлиян Димитров Рангачев д.м.Становище
Вътрешен член Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Марио Петров Милков д.м. 
Външен член Проф. д-р Проф. д-р Диляна Вичева Вичева д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.01.2018 г. (петък) от 12.00 часа в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна ​ ​