Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.

                                                                    ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.08.2016 г. ​ ​
Област на висше обра​​зование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Хирургия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Хирургически болести"  

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.  
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-303/ 02.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при МУ-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, д.м.н.  – МБАЛ „Токуда" – гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, д.м.н. – Началник I клиника по хирургия при УМБАЛ „Александровска" – гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - Отделение по хирургия към МБАЛ „Доверие" – гр. София Становище
Външен член  Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м. - Клиника по хирургически болести УМБАЛ „Александровска" ЕАД – гр. СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия" Становище
Вътрешен член Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м. – Ръководител УС „Коремна хирургия", Катедра „Хирургически болести" при МУ –ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. – УС „Коремна хирургия", Катедра „Хирургически болести" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, д.м. –  Първа клиника по хирургия, Зам.-директор, УМБАЛ „Александровска" – гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                            Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2016 г. (сряда)
                                                         в Заседателна зала на (II-ри етаж) на МУ – Варна. ​ ​