Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Документи за специализанти, зачислени по Наредба 34 / 2006г.

1. Заявление до Ректора на Медицински университет-Варна
2. Книжка за специализация.
3. Документ, който удостоверява професионален стаж.
4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.
5. Копия от оперативните протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато за определени специалности в програмите се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (манипулации, операции и др.).
6. Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за следдипломно обучение.
7. Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато специализацията е платена.
8. Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.

 
1. Заявление до Ректора​

Заявление до Ректора на Медицински университет-Варна е по образец и може да бъде изтеглено от тук, или да се получи от Отдел СДО при подаване на документите през м.февруари или през м.септември.


2. Книжка за специализация

  • В книжката за специализация трябва да са отразени положените колоквиуми, по теми, съобразно утвърдените програми за специализация от Министъра на здравеопазването. За всеки колоквиум трябва да е вписана:
  • Дата на полагане;
  • Темата на колоквиума, съгласно програмата. По желание към темата на колоквиума може да се впишат и въпросите;
  • Оценка;
  • Изпитна комисия – имена и подписи;
  • Печат на структурата или институцията, където е положен колоквиума.
Колоквиумите се полагат през определен интервал, съгласно програмата за специализация, или минимум през 3 месеца. Броят на колоквиумите по утвърдената програма от МЗ трябва да отговаря на броя на положените колоквиуми в книжката. Не се допуска обединяване на колоквиуми! Книжката се предоставя в оригинал.


3. Документ, който удостоверява професионален стаж

Документът, който удостоверява професионален стаж /Препис-извлечение от трудовата книжка/ се издава от институцията  в която работи специализанта. Документът следва да отразява институциите в които е работило лицето, длъжностите които последователно е заемало, дата на назначаване и дата на прекратяване. Документът следва да е изведен (да има изх.№) и да е подписан от ръководителя на институцията (директор, управител) и да е подпечатан. Документът се предоставя в оригинал.

 
4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план

Атестатът се подписва от ръководителя на специализанта, поставя се дата на изготвяне и се подпечатва с печат на структурата, където е проведено обучението. Атестатът задължително съдържа данни за специализанта: име, специалност, база за практическо обучение, дата на започване, срок на обучение, периоди на прекъсване и на проведено обучение, крайна дата на обучение; информация относно изпълнението на програмата за обучение и завършва с мнението на ръководителя, относно готовността на специализанта за явяване на държавен изпит. Ръководителят на специализанта може да включи и допълнителна информация. Атестатът се предоставя в оригинал.

Примерни образци може да изтеглите:
5. Копия от оперативните протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато за определени специалности в програмите се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (манипулации, операции и др.)

Ако документът се оформи като списък, той трябва да бъде подписан от ръководителя на специализанта и да има дата на съставянето му и да бъде подпечатан с печат на структурата, където е проведено обучението. Ако се оформи като удостоверение следва да има и изх.№. В документа трябва да бъдат отразени всички видове дейности, които са описани в програмата и съответния брой на извършените дейности. Списъка/удостоверението се предоставя в оригинал.


6. Удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение в база за следдипломно обучение

Удостоверенията следва да имат изх.№, да са подписани от ръководителя на модула и/или от ръководителя на специализацията и да са подпечатани с печата на структурата или институцията, където е проведено обучението и издадено удостоверението. Удостоверенията се предоставят в оригинал.


7. Документи за внесени суми за обучението в случаите, когато специализацията е платена

За заплатените такси към МУ-Варна се предоставят копия от документите издадени от банките (бордера, вносни бележки и др.). За заплатените такси към базата за практическо обучение се предоставя в оригинал документ (писмо, удостоверение, служебна бележка) за липса на задължения към датата на приключване на обучение на специализанта към базата за практическо обучение.

8. Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
Актуални снимки – 2 броя, цветни, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5). На гърба на снимките се изписва име и специалност.
Примерен образец може да видите тук


*Данни за издаване на свидетелство (по образец) за завършилите чуждестранни висши училища. Изтеглете от тук.

Важно:
Необходимите документи трябва да са подредени в папка, всеки отделен документ да е виден и самостоятелно захванат в папката.