Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.03.2017 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Специалност: Орална хирургия"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 95/29.11.2016 г
Кандидат:доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-399/ 28.12.2016Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м.Рецензия
Външен членПроф. д-р Елка Вакрилова Попова, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м.Становище
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н.Становище
Вътрешен членДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член                                Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м.  
Външен член  Доц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, д.м. 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.04.2017 г. (петък) от 10.00 ч. във Факултет „Дентална медицина" на Медицински университет - Варна. ​ ​