Sign In

За нас

Доц. д-р Борислав Димитров Иванов д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УС:Медицински науки
Е-поща: borislav.ivanov@mail.bg
Телефон: 052/ 978 627

 

Биография

Д-р Борислав Димитров Иванов е роден на 3.08.1970 г. във Варна. Завършва френския отдел на ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио- Кюри”, Варна, през 1989 г.

През 1995 г. завършва висшето си образование по специалност „Медицина” в Медицински Университет- Варна. През април 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Комплексно проучване на автономните разстройства при Паркинсонова болест”, а от юли 2005 г. е назначен след конкурс за асистент в Катедрата по нервни болести на МУ- Варна. През 2006 г. придобива специалност Нервни болести, а през 2007 г. е избран за главен асистент. Д-р Иванов е провел специализации в Женева и Брюксел. Основните му научни интереси са в областите на двигателните нарушения, деменциите, демиелинизиращите заболявания, невроонкологията. От високоспециализираните дейности Д-р Иванов се занимава с ЕМГ. Участва в българското и чуждоезиковото обучение на студенти по медицина и стоматология в МУ- Варна.

Публикации

Д-р Иванов има над 70 публикации и научни съобщения. Самостоятелен автор е на монографията „Немоторни симптоми при Паркинсонова болест”.( под печат) и е съавтор в 1 монография.

Научни публикации

Член на

Съучредител и член е на УС на Българската Асоциация по Невроонкология ,членува в Movement Disorders Society (USA), Българското дружество по неврология и в Българската Асоциация за Двигателни Нарушения.