Sign In

За нас

Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика
УС:УС по орална хирургия
Е-поща: gpapanchev@abv.bg
Телефон: 0889306465

 

Биография

Роден в гр. Добрич. Завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет - София и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Стоматология през 2006г. От 2008г. е асистент в катедра „ОЛЧХ и Специална образна диагностика” към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна. Придобита специалност: Орална Хирургия (2013 г.). През 2013 г. е зачислен за докторант на самостоятелна подготовка на тема: „Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на импланти”.

Публикации

​Има 7 публикации и 6 участия в международни научни конгреси. Носител на награда „Академик Николай Попов" за образователен и научен дебют на годишни награди по орална имплантология 2012, БАОИ. Основните научни разработки са в областта на оралната хирургия и имплантологията.

Член на

ITI, БАОИ, СОЛЧХ, БНДДМ, БЗС