Sign In

За нас

административен ас. д-р Миглена Илиева Балчева – Енева


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: dr_balcheva@abv.bg
Телефон: +359 888 571 862

 

Биография

23.03.1976г. – родена в гр. Варна.
2001г. – завършила Дентална медицина във ФДМ, МУ-София.
2008г. – е асистент в катедра  Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2012г. – зачислена в свободна докторантура на тема: "Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия".
2013г. – придобита специалност  Дентална клинична алергология.

Публикации

Има 13 публикации и 12 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на денталната клинична алергология, хранителна алергия, орална патология.
Участие в учебници – 1 бр.
Импакт фактор от публикации и участия – 0.5
Финансирани научни проекти – 1 бр.

Член на

БЗС, БНДДМ.