Sign In

За нас

Доц. Румяна Цолева Черкезова д.х.


Катедра: Катедра по медико–биологични науки
УС:Фармакология, химия, биохимия и биология
Е-поща: rumchara@abv.bg
Телефон: 052/ 677 266

 

Биография

Завършила е Полимерна химия във ВХТИ-София през 1974 г. От 1979 г. е асистент в катедра "Химия и Биохимия" на Висш Медицински Институт-Варна. От 1984 до 1991 г. е старши асистент, а от 1991 до 2005 г.  главен асистент. Има придобита специалност "Теоритични основи на медицинската химия " през 1984 г. През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема "Структура и свойства на двукомпонентни полимерни системи на основата на хидрофилизирани ненаситени полиестери" в Московски Държавен Университет "М. В. Ломоносов" - Москва, Русия. През 2006 г. е избрана за редовен доцент в МУ-Варна. Има над 50 публикации и 15 участия в научни форуми. Основните научни разработки са в следната област:

 1. приложение на полимерните композити в ортопедичната и стоматологична практика, морфология на надмолекулната структура на полимерите;
 2. разработване на полимерни материали с оглед повишаване на полезното действие на лекарствените вещества. Проучване на възможностите за използване на лекарствено-полимерна система чрез изследване свойствата на синтезирания полимерен носител.         

  Чете лекционни курсове по следните дисциплини:
 1. Медицинска химия за студенти по дентална медицина;
 2. Органична химия за студенти магистър – фармацевти;
 3. Неорганична химия за студенти помощник-фармацевти;
 4. Органична химия за помощник-фармацевти.

Публикации

Автор е на 2 учебника и ръководство, разработва учебни програми за лекции и упражнения по посочените дисциплини. Организира и участва в написването на учебни помагала, ръководител на 1 докторант.

 1. Cherkezova R., Topliyska A., Dimitrova A., Ecologically safe Applications of Multicomponent Polymer Systems Based on Hydrophilized Unsaturated Polyester Resins, Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and the Commonwealtch of  Independent States, 1-4 September 2003, Prague, 327, (ISBN 0-9748192-0-4), 2003.
 2. Р. Черкезова, А. Попов, Л. В. Кандырин, Вязкоупругое поведение и структура отвержденных композиций на основе нанасыщенной полиэфирной смолы, модифицированной амино-формальдегидными смолами, Пластические массы 2, 11-14, 1998.
 3. Р. Черкезова, А. Топлийска, Температурна зависимост на вискозноеластичното поведение на двукомпонентни полимерни системи на основата на хидрофилизирана ненаситена полиестерна смола и карбамидформалдехидна смола, Физико-химическа механика, 26, 84-92, 2000.
 4. Cherkezova R. Tz. Todorova D. D., Research of Hydrophilic Compositions Based on Unsaturated Polyester Resin By Means of Infrared Spectroscopic Analysis.  Note I. Researching the Process of Hydrophilization of Unsaturated Polyester Resin By Means of Infrared Spectroscopic Analysis, International Medical Association "Bulgaria", 8, 1, 40-42, 2002.
 5. Cherkezova R. Tz., Todorova D. D., Research of Hydrophilic Compositions Based on Unsaturated Polyester Resin By Means of Infrared Spectroscopic Analysis.  Note II. Researching the Topology of a Two-component Polymer System Based on HUPER and UFR By Means of Infrared Spectroscopic Analysis, International Medical Association "Bulgaria", 8, 1, 43-45, 2002
 6. L. B. Kandyrin, S. E. Kopyrina, P. V. Surikov, V. N. Kuleznev, R. Cherkesova, Blend Preparation Method and its Influence on the Parameters of the Phase Structure and Properties of Thermoset Polyblends, International Journal of Plastics Technology, 7, 62-74, 2003.
 7. Черкезова Р. Ц., Раденков Ф. Д., Топлийска А. П., Милошева Б. Д., Раденков М. Ф., Кандырин Л. Б., Адгезивные составы для склеивания полимерных и силикатных бетонов, Пластические массы, 10, 27-28, 2004.
 8. Р. Черкезова, Р. Попстефанов, А. Топлийска, С. Рачева, Нова хидрофилизирана полимерна система с възможност за приложение в ортопедично-травматологичната практика, Ортопедия и травматология, 41, 3, 138-143, 2004.
 9. Cherkezova R., Topliyska An., Radenkov F., Milosheva B. Dynamics of hardening of polyester-silicate adaptive compositions for binding silicate concrete with polyester polymer concrete, Journal of polymer engineering, 1, 25, 11-21, 2005.
 10. Р. Ц. Черкезова, Ф. Д. Раденков, В. К. Диков, М. Ф. Раденков, Л. Б. Кандырин, Свойства полимербетона на основе ненасъщенной полиэфирной смолы, модифицированной диэтаноламином., Пластические массы 3, 35-36, 2006.
 11. Р. Ц. Черкезова, Ф. Д. Раденков, В. К. Диков, М. Ф. Раденков, Л. Б. Кандырин, Свойства полимербетона на основе ненасъщенной полиэфирной смолы, модифицированной диэтаноламином., Пластические массы 4, 31-32, 2006.
 12. R. Cherkezova, A. Topliyska, M. Radenkov, Ph. Radenkov, Mechanics and Technology of Composite Materials. Effect of the type of Hydrophilyzing Reagents and Fillers on the preparation of Composites based on Hydrophilized Unsaturated Polyester Resin, 155-159, 2009.
 13. T. Paypanova, T. Hristova, R. Cherkezova. Synthesis of Oligopeptides of Defined Fragment Composition. Journal of IMAB, 17 (1): 127-129, 2011.
 14. V. A. Mitova, R. Ts. Cherkezova, K. D. Troev, Chemical transformations of β-hydroxyethyl esters of n-2-hydroxyalkyl carbamic acids, Bulgarian Chemical Communications, vol. 45, 1, 114-120, 2012

Член на

Комисия за провеждане на държавен изпит за немедицински специалности (Теоритични основи на медицинската химия), Съюз на учените – Варна, България.