Sign In

За нас

проф. д-р Славчо Крумов Димитров дмн


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: slav_dimitrov45@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Роден на 5.02.1945 г.  Завършил висше образование през 1971 г.- специалност

стоматология във ВМИ г. София - Стоматологичен факултет.

От 6 май 1972 г. постъпва на работа като стажант-асистент в Катедрата по терапевтична стоматология при Стоматологичен факултет - г. София, а от 8 май 1974 г. е назначен за редовен асистент към същата катедра. През м. декемри 1977 г. е повишен в старши асистент, а през м. юни 1983 г. в главен асистент.

През м. май 1990 г. защитава дисертация на тема “Зъбна ерозия-клиника и лечение (лабораторни, експериментални и клинични изследвания). На основание на тази защита му е присъдена научна степен “Кандидат на медицинските науки” през м. юни 1990 г. от Висшата атестационна комисия (диплома № 20480).

От 01.06.1994 г. е избран за доцент към Катедрата по консервативно зъболечение  (свидетелство № 17068).

Има признати специалности по Терапевтична стоматология от м. декември 1977 г. и втора специалност по Обща стоматология от 01.06.2005 г.

От 2008 г. до 2010 г. е бил ръководител на Катедрата по консервативно зъболечение  ФДМ, МУ - София.

От 1994 г. – до 2010 г. е член на ФС при ФДМ.  Бил е член на Академичния съвет.

На 03.02.2010 г. след успешна защита на хабилитационен труд му е присъдено научното звание “професор” от ВАК към Министерски съвет.

От няколко години е председател на Държавната комисия към МЗ за придобиване на специалност по Оперативно зъболечение и ендодонтия.  7-8 год е бил член на държавната комисия за придобиване на специалност по Обща дентална медицина.

През 2009 – 2010 г. е председател на комисията към МЗ  разработила Медицински стандарти в Оперативното зъболечение и ендодонтията.

Научен ръководител е на 1 редовен докторант и 2 асистенти от Катедрата по консервативно зъболечение при ФДМ, МУ – София.

Ръководител е на научен проект   спечелил грант от МОН за 480 000 лв. и 4 научни проекти финансирани от СМН при МУ- София.

Награди: почетен рационализатор на МЗ, Панацея сребърна за 2008 г., присъдена от Ръководството на МУ- София.

Публикации

До момента има над 105 завършени научни работи и участия в научни форуми (конгреси и симпозиуми у нас и в чужбина).

Публикациите му са от различни области на оперативното зъболечение, ендодонтията и денталната физиотерапия.

Една значителна част от тях са в областта на клиниката и лечението на Некариесните заболявания на търдите зъбни тъкани, по-специално зъбната ерозия. Със зъбната ерозия са свързани изследванията разработвани в кандидатската му дисертация.

В научната дейност на проф. Сл. Димитров се очертават приноси в следните раздели на терапевтичната стоматология: кариесология, некариесни увреждания на зъбите, стоматологична физиотерапия, пародонтология, общи въпроси на стоматалогията, приноси в областта на експерименталната научно-изследователска работа и приноси с учебно-методичен характер.

Написал е няколко раздела в Ръководство за практически упражнения по Пропедевтика на терапевтичната стоматология.

Има признати две изобретения във връзка с възстановяването на силно разрушени зъби, единадесет рационализации и едно икономически-ефективно предложение.

Член на

БНСД, БЗС