Sign In

За нас

Ас. Татяна Георгиева Христова


Катедра: Клинични медицински науки УС Медико–биологични науки
УС:
Е-поща: hristova_tatyana@yahoo.com
Телефон: вътр. 2287

 

Биография

Завършва Химия в Софийски Университет – София през 2005 г., Медицинска химия в Софийски Университет – София, 2008 г. През 2009 г. спечелва конкурс за асистент по Химия в Катедра по медико-биологични науки и постъпва на работа по заместване, а от 2011 г. е избрана за редовен асистент в УС по фармакология, химия, биохимия и биология. От ноември 2015 г.  е специализант по Теоретични основи на медицинската химия. През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема „Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност". Във връзка с приложението на високомолекулните съединения в Медицината, Стоматологията и Фармацията и възможностите за разрастването им в научно и практическо отношение, ас. Христова взема активно участие при решаването на проблемите, свързани с тях. Тя разширява своите интереси и в разработването на хидрофилизирани ненаситени полиестери, тъй като те могат да се използват като нови материали с различни аспекти на приложение.

Публикации

Съавтор на ръководство,  активно участва в подготовката на лекционните курсове, в разработването на учебни помагала по водените от катедрата химични дисциплини. Води упражнения по англоезично обучение на студенти от ФДМ. Координатор на изследователски проект по "Фонд Медицинска наука" 2014 г. на МУ-Варна: Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност.

Член на