Sign In

За нас

доц. тест Крумова Ангарска дх

​​​​Медицински университет – Варна, 9002, 
ул. "Марин Дринов" №55, 
Южно крило, кабинет №6


Катедра:
УС:
Е-поща: angarska@abv.bg
Телефон: GSM 0898450977

 

Биография

​Родена на 12.10.1951 г. в гр. Нови пазар. През 1974 г. завършва Химически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” като магистър “Химик-неорганик”, чрез защита на дипломна работа по физикохимия на тема “Изследване на тънки филми, стабилизирани с катионно повърхностноактивно вещество”. През 1979 г. защитава дисертация на тема “Изследване на пенни филми, стабилизирани с глобулярни белтъци” в Московски държавен университет “М. В. Ломоносов” и получава научната степен „доктор по физикохимия”. От 1981 до 2004 г. е главен асистент, а от 2004 г. е доцент по Физикохимия и колоидна химия и е лектор по Физикохимия, Колоидна химия, Обща химия и Повърхностноактивни вещества и стабилност на колоидно-дисперсните системи. Автор е на учебното помагало Тестови задачи по физикохимия и колоидна химия: 1 част “Кинетична теория, химична термодинамика и кинетика”; 2 част “Истински разтвори, колоиди и повърхностни явления”, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, 2004, Шумен. Научните и́ интереси са в областта на физикохимията на повърхностите и колоидно-дисперсните системи. Специализирала е в Лабораторията по изкуствени органи към катедрата по химично инженерство при Колумбийския университет, Ню Йорк и School of Chemical and Bioprocess Engineering, University College Dublin, Ireland. Участва в национални и международни колективи, разработващи научни проекти. Ръководител е на дипломанти и докторанти от чужбина по линия на международни сътрудничества.

Публикации

  • Zh. K.Angarska, A.A.Elenskyi, G.P.Yampolskaya, K.D.Tachev, Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl- b-d-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (2011), vol. 382 (2011) pp.102-112.
  • Jana K. Angarska, Theodor D.Gurkov, Krassimir D. Tachev, Wolfgang Gaschler, Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size, Colloids and Surfaces A: vol. 382 (2011) pp.174-180.
  • Angarska, J., Cosima Stubenrauch, Emil Manev, Drainage of foam films stabilized with mixtures of non-ionic surfactants, Colloids&Surfaces A; vol. 309, 1-3 (2007) 189-197.
  • Angarska, J., E. D. Manev, Critical thickness of thin liquid films: Comparison of theory and experiment, Colloids &Surfaces A; vol. 263, 1-3, 2005, p 250-257.
  • Angarska J. K., Kralchevsky P. A., Danov K. D., Ananthapad¬manabhan K. P. and A. Lips, “Detection of the Hydrophobic Surface Force in Foam Films by Measurements of the Critical Thickness of Film Rupture”, Langmuir, vol. 20 (2004) p. 1799-1806.
  • Angarska J. K., Tachev K. D. and N. D. Denkov, “Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide”, Colloids and Surfaces A: vol. 233 (2004) p. 193-201​

Член на