Sign In

За нас

Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев д.м.

​​


Катедра: Орална и лицево-челюстна хирургия
УС:Орална хирургия
Е-поща: tgeorgievphd@yahoo.com
Телефон: 0898614905

 

Биография

Роден в гр. Варна. Завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет - Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Стоматология през 1997г. От 2008 г. е асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Орална Хирургия (2001 г.). През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: "Особености на хирургичното лечение на генерализирания пародонтит в условията на нарушена минерална плътност на костта". През 2010 г. е избран за Главен Асистент към Катедрата. Хабилитира се април 2013 г., а от септември 2013 е избран за ръководител на обособилото се УС по Орална Хирургия.

Публикации

Има над 40 публикации и 10 участия в международни научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на оралната хирургия и имплантологията.

Член на

БЗС, ITI, БАОИ, СОЛЧХ, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина