Sign In

За нас

доц. д-р Владимир Емануилов Панов дм


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: vl_panov@abv.bg
Телефон: 0888 567 657

 

Биография

1976 г.  – роден  в гр. София.
2001 г. – завършил Дентална медицина, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София
2005 г. – 2009 г. докторант в БАН – институт по "Експериментална патология и паразитология "
2009 г. – асистент в Катедра  "Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина".
2010 г.  –  защита на дисертационен труд на тема: "Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал".
2011 г. –  главен асистент
2013 г. –  придобита специалност Дентална клинична алергология
2013 г. – доцент

Публикации

Има над 45 публикации  и над 25 участия в научни конгреси.
Научни  сфери на развитие и интереси – Оралната патология,  Денталната клинична алергология,  Консервативно зъболечение, Пародонтология.
Участие в учебници – 5 бр. 
Монографии – 1 бр.
Импакт фактор от публикации и участия – 26.735
Цитирания – над 25
Финансирани научни проекти – 3
Включен с две теми в регионалните семинари на БЗС за продължаващо медицинско обучение
Специализации в чужбина – Париж, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,  2006 г.

Член на

БЗС, БНДДМ