Sign In

За нас

доц. д-р Владимир Найденов Кадинов дм


Катедра: Катедра по клинични медицински науки
УС:
Е-поща: vladimirkadinov@yahoo.com
Телефон: 052/ 978 558

 

Биография

Роден на 15.03.1954 г. в гр. Бургас, обл. Бургас. Завършил Медицина в Медицински университет – Варна през 1982 г. От 2006 г. е Ръководител Катедра “Клинични медицински науки”, Факултет “Дентална медицина”, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1988 г.); Кардиоревматология (1991 г.). През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема: “Оптимизиране на дългосрочните грижи при болни с клапни протези”.

Публикации

Има над 50 публикации и 70 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на кардиология и ревматология.

Член на

Дружество на учените – Варна и Българско дружество по ревматология