Sign In

За нас

Кредитна система

Системaтa за формиране, натрупване, признаване и трансфер на кредити във Факултет по Дентална медицина се основава  на актуалната законова и нормативна уредба в Република България и Европейския съюз. Условията и редът за прилагане на тази система се определят в  „Ръководството за прилагане на системите за формиране, натрупване, признаване и трансфер на кредити (ЕСТК)" на Медицински университет – Варна.

Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания, умения и навици в процеса на обучение по изучаваните във висшето училище специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър",  „Магистър" и „Професионален бакалавър".  Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.

Кредитите се формират въз основа на предвидената в учебния план на специалност Дентална медицина пълна студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна) по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Обучението по учебен план осигурява придобиването на 60 кредита за една учебна година, или по 30 кредита за семестър. Общият брой кредити за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност Дентална медицина е 360 кредита. От тях 300 кредита се осигуряват от обучението по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и 60 кредита – от успешно издържани държавни изпити.