Sign In

За нас

Ас. д-р Деяна Георгиева Велкова

​Медицински университет - Варна, МБАЛ "Св. Марина"


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС: Съдебна медицина и деонтология
Е-поща: Deyana.Velkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Д-р Деяна Велкова е изучавала медицина в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – Варна в периода 2010 – 2016 година. Завършила медицина през декември 2016 год. с много добър успех. От февруари до май месец на 2016 година е била на длъжност „студент-демонстратор" към УС по съдебна медицина и деонтология МУ – Варна, където е помагала в преподавателска дейност, основно с практичека насоченост. От началото на 2017 г. е асистент в УС по съдебна медицина и деонтология. По време на обучението си по медицина е участвала в кръжок по фармакология (с предимно експериментална насоченост) и практика по съдебна медицина, деонтология и съдебна антропология. През 2013-2014 година е участвала в научен експеримент към катедрата по предклинична и клинична фармакология.

Публикации

  1. Dobreva C, Velkova D, Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on reserpine-induced hypokinesia and oxidative stress in rats. Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine. Varna, Bulgaria, March 27-30, 2014. Abstarct: Варненски медицински форум, стр. 14.
  2. Eftimov M, Dobreva C, Velkova D, Valcheva-Kuzmanova S. Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on behavior of rats exposed to social isolation. “Ist TRAKIA MEDICAL DAYS” INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Stara Zagora, May 22-23, 2014.
  3. Eftimov M, Dobreva C, Velkova D, Kuzmanov K, Valcheva-Kuzmanova S. Antidepressant-like effect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats. Юбилейна научна конференция “Наука за здраве“/ Anniversary Scientific Conference “Science for Health”, Plovdiv 20-25.05. 2015. Аbstract: Folia medica 57, Suppl. 1, p. 150.
  4. Eftimov M, Dobreva C, Velkova D, Valcheva-Kuzmanova S (2014) Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on reserpine-induced hypokinesia and oxidative stress in rats. Scripta Scientifica Pharmaceutica 1(2): 29-34.
  5. Eftimov M, Dobreva C, Velkova D, Valcheva-Kuzmanova S (2014) Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on behavior of rats exposed to social isolation. Trakia Journal of Sciences 12, Suppl. 1: 123-126.
  6. Eфтимов М, Добрева Ц, Велкова Д, Кузманов К, Вълчева-Кузманова С (2015) Антидепресивно-подобен ефект на плодов сок от Aronia melanocarpa при плъхове. МНД „Асклепий” – НАУКА И МЛАДОСТ – Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2015, 46-50стр.
  7. Kerz J, Stoyanow G, Velkova D, Petrova N, Spina bifida and its constellations – an autopsy case report. Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine. Varna, Bulgaria, 2016.
  8. Velkova D, Stoyanov G, Radoinova D, Sex differences in palate and maxillo-alveolar breadth in north-eastern Bulgarian population. X Internation Symposium of Clinical Anatomy – Varna, 06-08.10.2016.

Член на