Sign In

За нас

Учебна дейност

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата:

 • "Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи";
 •  „Практически основи на сестринските грижи за специалност "Медицинска сестра";
 • "Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи. Теоретични основи";
 • „Практически основи на сестринските и акушерски грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени" за специалност "Акушерка";
 • Клинична учебна практика за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка";
 • Преддипломенклиничен стаж за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка";
 • Част от следдипломното обучение и специализациите на сестрите и акушерките;
 • Педагогическите дисциплини за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" ("Принципи и методика на обучението" и „Детска педагогика");
 • Около 1/3 от учебните дисциплини, включени в бакалавърската и магистърските програми по специалност "Управление на здравните грижи".

Учебници и учебни помагала:

 • Борисова, С., Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, учебно помагало, СТЕНО, Варна, 2013.
 • Георгиева А., С. Тончева, Сестринскигрижи при болни с инфекциознизболявания, учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, ИЦ МУ-Варна, 2012, с.217.
 • Георгиева А., С. Тончева, Сестринскигрижи при болни с инфекциозни заболявания, учебно-практическоръководство за студенти от специалност "Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, ИЦ МУ-Варна, 2012, с. 86.
 • Тончева, С., Наставничество в сестринството – органозационни и образователниаспекти, Стено, Варна, 2012.
 • Грудева, М., Процесът обучение във висшето медицинско училище, /Учебно пособие, ISBN 978-954-8576-24-6,  „МООРЕА", Варна, 2011г.
 • Грудева, М., Основни проблеми на педагогиката и андрагогията, /Учебно пособие, ISBN 978-954-8576-23-9, „МООРЕА", Варна, 2010г.
 • Грудева, М., Педагогика на извънучилищната дейност, (състояние, проблеми, модели), ISBN 954-20-0275-0, Офсетно-печатна база при ТУ – Варна, Варна, 2004г. 
 • ТончеваС., Наръчник "Семейнамадицинска сестра", БЧК, София, 2009.
 • Тончева С., Болничното сестринство в Шумен (история и съвременност), ИК Славчо Николов и сие, Шумен, 2005, с.100.
 • Н. Тодоров, С.Тончева, М.Чепишева, Н. Драганова, История на Шуменската болница(ранни сведения, документи и спомени), ИК Славчо Николов и Сие, Шумен, 2007г., 279 с., ISBN–10:954-25-0078-5, Българска документална, първо издание.
 • Тончева С., Наръчник – Оказване на грижи и помощ в дома на възрастния човек, ИК Славчо Николов и сие, Шумен, 2004, с.132.
 • Учебно помагало „Палиативни грижи" под редакцията на доц. д-р Нели Спасова дм, Фондация „Отворено общество", София, 2004 г., стр.72 – Катя Генова, стр.74, стр. 80 – Диана Гроздева.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание), Горекспрес, С., 2000.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Наръчник за медицински сестри в извънболничната помощ, (първо издание) Изд. Филвест,С., 2000.