Sign In

Студенти

Нормативни документи

​Закон за висшето образование: из сайта на Министерство на образованието, младежта и науката

http://​mon​.bg/

Постановление за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации: из сайта на Министерството на образованиет, младежта и науката

http://​mon​.bg/

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България: из сайта на Министерство на образованието, младежта и науката

http://​mon​.bg/

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища: из сайта на Министерство на образованието, младежта и науката

http://​mon​.bg/

Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

разгледай тук

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища: из сайта на Министерство на образованието, младежта и науката

http://​mon​.bg/

Наредба за ползване на студентски общежития и столове: из сайта на Министерство на образованието, младежта и науката

http://​mon​.bg/