Sign In

За нас

Доц. д-р Цветан Любенов Тончев дм

Роден на 20.06.1963 год. в в гр. София, обл. София. Завършил Стоматология в София през 1988 г. От 2007 г. е асистент, от 2010 г. Доцент и Декан на ФДМ на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: “Хирургична стоматология” (1992 г.); “Лицево-челюстна хирургия” – придобита по адаптирана към изискванията на Европейския съюз и EACMFS (Eurоpean Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery) учебна програма (2003 г.); висше медицинско образование с образователно квалификационна степен „магистър” по специалността „здравен мениджмънт”  (2008 г.). През 2006 г. защитава дисертационен труд на тема “Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzic” като свободен докторант към Катедра по Стоматологична и Лицево-челюстна хирургия на Стоматологичен факултет към МУ – София.


Публикации
Има над 50 публикации и 20 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на онкологията и пластично-възстановителната хирургия на глава и шия, орбиталната хирургия, функционалните изследвания и антропометрични корелации.
Член на
Асоциацията за ОЛЧХ и Сдружението на ОЛЧХ в България; БЗС; BAHNO (British Association of Head and Neck Oncologists), Българско научно дружество по дентална медицина.