Sign In

​​​​​​​​​​​

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕЗИК, НАУКА, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ – 60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

 16-17 юни 2023 г.

 

ЗА НАС

ПОКАНА

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ

​ПРОГРАМА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЯ И КОНТАКТИ 

 ПОКАНА (изтегляне)
Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна има удоволствието да Ви покани на ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕЗИК, НАУКА, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ – 60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ“ на 16 и 17 юни 2023 г. от 10:00 ч. в залите на Медицински университет - Варна и онлайн: meet.google.com. 
На Вашето внимание се предоставя форум за обсъждане на резултати от научни изследвания и споделяне на мнения в актуалните тематични области. 
Участието в конференцията може да е присъствено или дистанционно, като се осигурява възможност за различни формати на презентиране, дискутиране и споделяне на опит. Работните езици на конференцията са български, английски, немски и руски.

Изисквания и шаблон за техническото оформление на докладите може да видите ТУ​К.

Материалите се изпращат на електронен адрес conference10@mu-varna.bg

Тематични области
 • Съвременни лингвистични направления и теория на превода 

            -  съвременни научни подходи към езика в социолингвистиката, психолингвистиката и др.

            -  съвременни явления и процеси в семантиката;

            - теоретични и практически проблеми на превода.

 • Език, културология, медицина - интердисциплинарни връзки

            - език, култура, общество;

            - език и медии;

            - език и здравеопазване.

 • ​Комуникация и висше образование - комуникативна компетентност в обучението по чужд език

             - комуникативна компетентност в обучението по чужд език;

              - комуникация в академична среда.

 • Езикът за специални цели – съвременни аспекти в прагматиката
 • Методика на обучението по чужд език - актуални тенденции и творчески подходи
 • Електронно обучение в академичен контекст 
 • Спортни умения в академична среда 

Научен екип


Доц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.

Телефон: +359 52/ 677 050, вътр. 2661


 
Доц. Албена Недкова Добрева, д.ф.  

E-mail: albena.dobreva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/ 677 012, +359 52/ 677 050, вътр. 2012Доц. Надежда Данова Амуджиева, д.ф.

E-mailnadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/ 677 050, вътр. 2661


Доц. Жулиета Георгиева Виденова, д. оз.

E-mailjulieta.videnova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 114, +359 52 677 050, вътр. 2114


Доц. Силвена Николова Ставрева-Доростолска, д.ф.

E-mailsvilena.stavreva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/ 677 050, вътр. 2662

​Програмен екип

Ст. преп. Катерина Йорданова Пенева, д.п.

E-mailkaterina.peneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/ 814 596, +359 52/ 677 050, вътр. 2896


Ст. преп. Евдокия Стефанова Скочева – Шопова, д.ф.

E-mailSkocheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52/ 814 596, +359 52 677 050, вътр. 2896lenta-small.JPG  

 
 style=


lenta-small.JPGlenta-small.JPG

Организационен екип

lenta-small.JPG


 
Мариана Петрова Белова

E-mail: Mariana.Belova@mu-varna.bg
Телефон
+359 52/ 814 659, 
+359 52/ 677 050, вътр. 2659lenta-small.JPGАксел Юсеин Ниязиева

Телефон+359 52/ 677 130,
+359 52/ 677 050, вътр. 2130
lenta-small.JPG

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ

Регистрирайте се ТУК

СРОКОВЕ
ТАКСИ
​БАНКОВА СМЕТКА

01.04.2023 г. – регистрация и резюме на доклада на английски (до 300 думи)

10.04.2023 г. – потвърждение за приемане на заявка

30.04.2023 г. – изпращане на докладите за рецензиране

12.05.2023 г. – потвърждение за приемане на доклада

24.05.2023 г. – изпращане на докладите за публикуване
 • 50 лв. // 25 евро за чуждестранни участници (заявки до 1 май 2023 г.)
 • 60 лв. // 30 евро (за заявки след 1 май 2023 г.)​
 • 20 лв. // 10 евро без присъствие (онлайн участие)
 • 20 лв. // докторанти
 • 30 лв. // съавтор
 • 30 лв. // гост-участник без доклад
         Един участник може да представи до два доклада.
Таксата включва: коктейл и програма, конферентни материали, издаване на сборник, сертификат за участие, кафе паузи, рецензиране на докладите. 
Таксата за правоучастие може да бъде платена по банков път.

Б​анка ДСК ЕАД

Титуляр: Медицински университет – Варна

IBAN: BG24STSA93003100040700

BIC: STSABGSF

Основание: Такса правоучастие за ................ (имената на участника)


Всички разходи за транспорт, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

* При невъзможност за лично присъствие по обективни причини ще бъде осигурена възможност за дистанционно участие.


​ПЛЕНАРНИ ЛЕКТОРИ


МАРИЯ ЖИВКОВА ГРОЗЕВА е професор по съвременен немски език, доктор на филологическите науки, преподавател в департамент „Чужди езици и култури​" на Нов български университет, води курсове по морфология, синтаксис и лексикология на съвременния немски език, психолингвистика, симултанен и консекутивен превод, социолингвистични и психолингвистични проблеми при превод, лингвистика на текста и др.
Проф. Грозева е изнасяла  лекции в университетите в Риека (Хърватия), Марибор (Словения) и Лайпциг (Германия). Автор е на книгите „Кохерентност на научния дискурс" 2010 г. и „Езикът в интернет" (2012), както и на над 120 студии и статии в областта на съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, чуждоезиковото обучение и езикоусвояването, публикувани у нас и в чужбина, съставител и редактор на издания на НБУ, на експертни оценки и рецензии за научни трудове. Ръководител е на научни изследвания и участник в международни изследователски проекти.ИВАНКА ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА e професор,  доктор на философските науки, преподавател в Софийския университет по ПР/PR, бизнес комуникация, реторика, академично писане. Автор е на 80 статии, 10 от които са на чужди езици; на 10 книги, сред които: "Интервю за работа" - 2002; "Академично писане" - 2005; "Как да презентираме успешно?" - 2007; "Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)" - 2012; "Реторика и пъблик рилейшънс" - 2013. Съставител на сборниците: "Съвременни реторически практики", "Комуникации във виртуална среда" и на христоматията "Образци на съвременното красноречие" - 2010. Член е на Executive Board of the Retorical Society of Europe. Главен редактор е на електронното научно списание "Реторика и комуникации" ​и Онлайн справочник по реторика.

СЕМИНАРКАТЕРИНА АТАНАСОВА ИЛКОВА е професор по дисциплината „Сценична реч“ в НАТФИЗ. През 1988 г. Илкова завършва специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“ със степен „Магистър“ при професор Атанас Илков.
През 2014 г. излиза монографията ѝ „И проговориха“, засягаща спецификата на словото в кукления театър за деца. А през 2019 г. заема академичната длъжност „Професор“ след защита на изследователския си труд „Тандемът – как се създаваше първата методика за професионално обучение на куклени актьори“.Основните ѝ приоритети като артист, педагог и изследовател са свързани със: създаване техника за извличането на характерни гласове (тембриране), бързо преодоляване на дикционни проблеми, пълноценно използване  мелодиката на речта за въздействащо слово. Получава 4 награди за актьорското си майсторство в Русия и в България.ЗА ДА НИ СЛУШАТ ПО-ВНИМАТЕЛНО

 практически упражнения по ораторско умение от проф. д-р Катерина Илкова, преподавател по Сценична реч и Правоговор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

Анотация: Семинарът е насочен към всички говорещи пред аудитория, особено към практикуващите реч и физическо натоварване едновременно. В рамките на семинара/уъркшоп участниците могат да проверят своите ораторски умения, както и да опитат техники, подпомагащи убедителното слово. Това се случва чрез практически упражнения по няколко теми:

 • Речта и нейната функция – въведение – 20 мин.;
 • Дишане и ораторски умения – 30 мин.;
 • Пътят от дишането до словесното въздействие – 40 мин.

Целта е всеки участник, чрез упражненията да открие индивидуалните си речеви проблеми и да набележи път за преодоляването им. В края на всяка тема се провежда дискусия.

Времетраене: Уъркшопът се провежда в рамките на два академични часа, като упражненията са предимно диагностични, следвани от дискусия и са без почивка.
ПРОГРАМА


Изтеглете програмата на конференцията от ТУК

16 ЮНИ, ПЕТЪК
17 ЮНИ, СЪБОТА
08.30 ч.                 Начало на регистрация: Медицински университет – Варна, Зала 431, ет. 4​
9.30 – 10.00 ч.      Официално откриване ​
10.00 – 12.00 ч.    Пленарни доклади Втора аудитория, ет. 3
10.00 10.30 ч.  Проф. В. Тачева  60 години катедра „Чужди езици“
10.30 – 11.15 ч.    Проф. Мария Грозева „Ролята на емоциите в чуждоезиковото обучение" 
11.15 – 12.00 ч.    Проф. Иванка Мавродиева - „Езикови и комуникативни особености на академичните жанрове абстракт, предговор и рецензия“ ​ 

12.00 – 13.00 ч.    Обедна пауза 

13.00 – 15.00 ч.    Секция Български език", IІ аудитория, ет. 3. Модератор: доц. Албена Добрева, д.ф.
13.00 – 15.00 ч.    Секция Западни и класически езици", IIІ аудитория, ет. 4. Модератор: доц. Надежда Амуджиева, д.ф.
13.00 – 15.00 ч.    Секция Спортни умения в академична среда", Докторантско училище, ет. 3. Модератор: доц. Жулиета Виденова, д.оз. 

15.00 – 15.30 ч.    Кафе пауза, ресторант Quantum Satis (в двора на МУ-Варна) 

15.30 – 16.30 ч.    Секция Български език", IІ аудитория, ет. 3. Модератор: доц. Албена Добрева, д.ф.

15.30 – 16.30 ч.    Секция Западни и класически езици", IІI аудитория, ет. 4. Модератор: доц. Надежда Амуджиева, д.ф.
15.30 – 16.30 ч.    Секция Спортни умения в академична среда", Докторантско училище, ет. 3. Модератор: доц. Жулиета Виденова, д.оз. 
17.00 - 18.30 ч.     Проф. Катерина Илкова, уъркшоп на тема "За да ни слушат повнимателно", І-ва аудитория

19.30 ч. Коктейл, Зала NICOTEA, ул. „Никола Кънев", № 1

09.00 – 10.30 ч.    Секция Български език", Зала 407, ет. 4. Модератор: ст. преп. Евдокия Скочева, д.ф.

09.00 – 10.30 ч.    Секция Западни и класически езици", IІ аудитория, ет. 2. Модератор: доц. Илина Дойкова, д.ф.

09.00 – 12.30 ч.    Дистанционно представяне, ІІІ аудитория, ет. 4, Модератор: доц. Надежда Амуджиева, д.ф.

10.30 – 11.00 ч.    Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч.  Секция Български език", IІІ аудитория, ет. 4. Модератор: доц. Силвена Ставрева - Доростолска, д.ф.

11.00 – 12.30 ч.    Секция Западни и класически езици", II аудитория, ет. 3. Модератор: доц. Илина Дойкова, д.ф.

12.30   Официално закриване на конференцията 

13.00 – 14.00 ч.  Дегустация (по желание срещу допълнително заплащане)

14.00 ч.      Културна програма

                  Място на среща: градината на МУ-Варна​ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ“ - ВАРНА​
РЕКТОРАТ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Марин Дринов“, 55
телефон: + 359 52/ 677 050


 

ВАРИАНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ (вижте тук)

​СЪОБЩЕНИЯ И КОНТАКТИ

​Секция 1

Славянски езици и комуникации


​Секция 2

 Западни и класически езици 

​Секция 3

 Спорт  

​Ст. преп. Йорданка Стефанова, д.п. 

телефон: +359 52 814 596, +359 52 677 050, вътр. 2896

Преп. Валентина Йорданова (руски език)

телефон: +359 52 814 653, +359 52 677 050, вътр. 2653
​Доц. Надежда Амуджиева, д.ф.

телефон: +359 52 677 050, вътр. 2661

Ст. преп. Славея Горанова

телефон: +359 52 814 653, +359 52 677 050, вътр. 2653 
​Доц. Жулиета Виденова, д. оз. 

телефон: +359 52 677 114, +359 52 677 050, вътр2114

Ст. преп. Борис Янков

телефон: +359 52/ 677 081, +359 52/ 677 050, вътр. 2081