Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

​​

​​

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт (ДЧЕОКС) е наследник на Катедрата по чужди езици, основана през 1962 г.

От своето създаване Департаментът допринася за съвременната европейска визия на университета. Той осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски и немски език на студентите от четирите факултета и колежа. Обучението по чужди езици и комуникация в Медицински университет - Варна е прагматично ориентирано, изцяло към спецификата на чуждия език, с оглед на професионалните нужди на конкретна специалност – устни и писмени контакти в определена научна или професионална област, свободно ползване на научна литература на чужд език, участия в международни научни изяви. В Департамента се предоставя възможност за подготвителен едногодишен курс по български и английски език на чуждестранните студенти.  


 

ДЕПАРТАМЕНТЪТ В ЦИФРИ


 

60 г.

от осн​оваването

на катед​рата

 

21 г.

от създаването

на Депа​​ртамента

20 г.

организиране и  провеждане

 

на международни конференции

 

хабилитирани преподаватели

8

преподаватели с научна степен „ доктор“

​46

учебници по общ и специализиран език

 

200 +

научни публикации

10

издадени научни сборници

4

награди – почетен знак и награда „Варна“

 


 

 ​

 

Доц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.

Директор "Департамент по чуждоезиково обучение и спорт"

Е-поща: ilina.doykova@mu-varna.bg 

Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2658

 
  


Ръководител катедра „Западни и класически езици“

Е-поща: nadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg

Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2661

​сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" 55, етаж. 4., кабинет 434

 
Доц. Албена Недкова Добрева, д.ф.​

Ръководител на катедра "Славянски езици и комуникации"

Е-поща: albena.dobreva@mu-varna.bg

Телефон: +359 52 677 012, +359 52 677 050, вътр.2012

 

 

 

 


 

 

Доц. Жулиета Георгиева​ Виденова, д. оз​

Ръководител на катедра "Физическо възпитание и спорт"

E-mai​​​​l: julieta.videnova@mu-varna.bg

Телефон: +359 52 677 114, +359 52 677 050, вътр. 2114

 


 


 


 


 


​​​